20220308HCB Trick Pony20220318 BCB Clown Act20220318 HCB Bull Riding FInal Set20220318 Pre Event/Opening20220318HCB - Bull Riding 1st Round20220318HCB Barrel Racing20220318HCB Bull Riding 2nd Set20220318HCB Bull Riding Set 320220318HCB Misfit Cowboy Brian Patton